Sprekers

Dagvoorzitter:


Wouter Siebers
Wouter Siebers is werkzaam in het primair onderwijs en vervult daarbinnen diverse rollen. In 2015 is hij als Leraar van het Jaar landelijk ambassadeur geweest voor de beroepsgroep. Wouter is gedragsspecialist (master SEN) en was in deze functie werkzaam op school- en stichtingsniveau en binnen een samenwerkingsverband. Daarnaast was hij de afgelopen jaren werkzaam als adjunct schoolleider van een basisschool in Amersfoort. Hij is projectleider van een grote landelijke methode voor sociaal-emotioneel leren. Op dit moment is hij werkzaam bij Expertis onderwijsadviseurs. Wouter heeft veel ervaring met het begeleiden en coachen van leraren en schoolteams. Zijn focus ligt op het pedagogisch- en didactisch handelen van de leraar en het bouwen aan een professionele schoolcultuur. Wouter is co-teacher en spreekt met regelmaat over het onderwijs. Al meerdere keren vervulde hij de rol van dagvoorzitter op het Pica Onderwijscongres.

Keynotesprekers:


Prof. dr. Paul A. Kirschner, dr.h.c. is emeritus hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit (NL) en doctor honoris causa (eredoctor) aan de Universiteit van Oulu (Finland). Hij was eerder hoogleraar onderwijspsychologie en programmadirecteur van het programma Fostering Effective, Efficient and Enjoyable Learning environments (FEEEL) aan het Welten Instituut, het onderzoekscentrum voor leren, lesgeven en technologie aan de Open Universiteit van Nederland en gasthoogleraar onderwijs met een speciale nadruk op leren en interactie in de lerarenopleiding aan de Universiteit van Oulu. Hij is research fellow van de American Educational Research Association, de International Society of the Learning Sciences en de Netherlands Institute for Advanced Studies in the Social Sciences and Humanities. Hij is ook voormalig lid van zowel de Nederlandse Onderwijsraad als de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF.

Hij is een internationaal erkend expert in zijn vakgebied met meer dan 400 wetenschappelijke publicaties waaronder ook onderwijsboeken zoals Ten Steps to Complex Learning (nu in de derde herziene editie en vertaald/gepubliceerd in Korea en China), How Learning Happens: Seminal Works in Educational Psychology and What They Mean in PracticeJongens Zijn Slimmer dan Meisjes en Juffen zijn Toffer dan Meesters (beiden over mythes over leren en onderwijs en ook in het Engels verkrijgbaar), Op de Schouders van Reuzen en Wijze Lessen: Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Zijn nieuwe boek is De kunst en kunde van het lesgeven: Baanbrekende literatuur over lesgeven en lerareneffectiviteit en de betekenis daarvan voor de praktijk. Hij schrijft ook regelmatig columns en blogs voor Didactief.


Marald Mens (1973) begon als neuropsycholoog maar ging al na een jaar zijn hart achterna: hij zegde zijn baan op om de Pabo-opleiding te gaan doen. Na jaren met veel plezier voor de klas te hebben gestaan en ib’er te zijn geweest, ging Marald brein en onderwijs met elkaar combineren. Hij werkte als docent Neuropsychologie op de Fontys Hogeschool en later als schoolbegeleider bij de CED-Groep. Hij geeft vanuit zijn eigen bedrijf Mens op School trainingen en lezingen door het hele land. Hij schreef het boek Bananenschillen op school.

 

Workshopleiders:


Marcel Schmeier
Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: ‘Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.’ Marcel is auteur van EDIEffectief rekenonderwijs op de basisschool en Bordwerk. Verder is hij bekend van zijn website www.onderwijsgek.nl en zijn Twitter-account @Onderwijsgek.

Workshop

Voorbeeldles EDI


Dr. Kim A.H. Cordewener
Kim Cordewener is als docent verbonden het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit. Zij heeft aan de basis gestaan van de eerste volledige universitaire bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan de PWPO-onderzoeksgroep van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit.

Workshop
Effectief spellingonderwijs


Dr. Robin van Rijthoven
Robin van Rijthoven heeft gewerkt als orthopedagoog, leerkracht in het basisonderwijs, docent bij pedagogisch wetenschappen en promoveerde in 2023. Sinds 2016 zet hij zijn expertise in om toekomstige leerkrachten voor het basisonderwijs op te leiden. Hij is een van de grondleggers van de volledig universitaire lerarenopleidingen voor het basisonderwijs aan de RU; een opleiding die bekend staat onder de afkorting PWPO en die wordt aangeboden door de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkt daar bij PWPO nu als opleidingscoördinator, docent algemene didactiek en docent rekendidactiek. Samen met prof. dr. Anna Bosman vertaalde hij het boek Why don’t students like school van cognitief psycholoog Daniel Willingham met als Nederlandse titel ‘Waarom leren niet vanzelf gaat’. Op dit moment werkt Robin aan een boek bij uitgeverij Pica waarin hij het belang van stapsgewijs en systematisch rekenonderwijs beschrijft en concrete handvaten aanreikt om dat ook in de praktijk te brengen.

Workshop
Rekenonderwijs


Marita Eskes is onderwijsadviseur, auteur en spreker. Hiervoor heeft zij gewerkt als leraar, leescoördinator en remedial teacher in het basisonderwijs. Marita weet scholen op inspirerende wijze te begeleiden naar nóg beter leesonderwijs, waarbij ze vakinhoudelijke kennis koppelt aan didactische kennis: deze zaken gaan hand in hand. Hierbij vertaalt ze wetenschappelijke inzichten naar het handelen op de werkvloer.

Haar motto: leerlingen aan het lezen krijgen en werken aan gelijke kansen in het onderwijs. ‘Iedereen verdient het om geletterd te zijn. Ik help scholen graag om effectief gebleken aanpakken te vertalen naar de dagelijkse praktijk’.

  Volg Marita op X of kijk op gewoongoedlesgeven.nl

Workshop
Begrijpend lezen


Martin Bootsma
Martin Bootsma is ruim 25 jaar leraar in het basisonderwijs. Na een studie politicologie heeft hij gekozen voor het onderwijs. Martin was in 2011 Leraar van het Jaar in het primair onderwijs en van 2011-2014 lid van de jury Excellente Scholen. Martin is mede-oprichter, teamleider en leraar van de Alan Turingschool te Amsterdam. Sinds 2020 is Martin partner van het Education Lab, een netwerkorganisatie met als doel het ondersteunen van evidence-based onderwijsverbetering en innovatie. Daarnaast schrijft hij over leesonderwijs, geeft hij lezingen en biedt hij scholen begeleiding bij curriculumontwerp, Close Reading en het invoeren van de Enigma-aanpak.

Eva Naaijkens
Eva Naaijkens is ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Nadat ze acht jaar als leraar heeft gewerkt in Amersfoort heeft ze de schoolleidersopleiding afgerond (2007) en is ze begonnen als schoolleider in Amersfoort op SBO Michaëlschool (KPOA). Deze school groeide onder haar leiding van een zwakke naar een driemaal excellente school voor speciaal basisonderwijs. Eva is mede-oprichter en schoolleider van de Alan Turingschool te Amsterdam. Sinds 2020 is Eva partner van het Education Lab, een netwerkorganisatie met als doel het ondersteunen van evidence-based onderwijsverbetering en innovatie. Daarnaast geeft ze lezingen en biedt ze scholen begeleiding bij het invoeren van de Enigma-aanpak.

Workshop
Thematisch werken


Henk Galenkamp was lange tijd werkzaam in het voortgezet onderwijs; als docent, schooldecaan, leerlingbegeleider en adjunct-directeur.

Jeannette Schut is leraar op een basisschool geweest, en werkte daarna als pabodocent onderwijskunde en
pedagogiek. Daarnaast hield ze zich bezig met onderwijsontwikkeling.

Workshop
Professionele schoolcultuur [VOL]


Eveline Bogers
Eveline Bogers wil ieder kind talig laten floreren. Als adviseur inspireert zij professionals met haar kennis over de mondelinge taalontwikkeling van het jonge kind. Met onder andere de taalverwerving, de taalontwikkeling, meertaligheid, taalontwikkelingsachterstanden en TOS. Eveline is auteur van het boek Al pratend wijs. Het boek beschrijft het belang van een goede vroege mondelinge taalontwikkeling. Voordat Eveline ging werken als adviseur heeft zij als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher gewerkt in het primair onderwijs.

Workshop
Sterker in taal door spel


Freek Turlings studeerde Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast deze studies specialiseerde hij zich in handschriftdidactiek bij de Stichting Schriftontwikkeling. Freek werkt als leerkracht, curriculumontwikkelaar en docent Handschriftdidactiek bij PWPO. Hij schreef Effectief handschriftonderwijs op de basisschool samen met Sanne Kuster.

Workshop
Effectief handschriftonderwijs


Sharon Martens 
Sharon werkt als ambulant begeleider bij Kentalis. Zij begeleidt leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en hun leerkrachten in het regulier onderwijs. De inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsvraag van de school. Sharon vindt het belangrijk om kennis over te dragen over de problemen die deze leerlingen ondervinden op de executieve functies en het vermogen om emoties en gedachten van zichzelf en anderen te begrijpen.

Workshop
Basiskennis TOS en verdiepende kennis TOS 


Harm Tromp
Harm is werkzaam als ambulant begeleider in het primair onderwijs. Hij ondersteunt en begeleidt scholen en leerkrachten wanneer zij leerlingen met een TOS in hun klas hebben. Hij brengt graag zijn kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs over, zodat de leerkracht het verschil voor zijn leerling met een TOS kan maken.

Workshop
Basiskennis TOS en verdiepende kennis TOS 


Noëlle Pameijer
Noëlle werkt als kinderpsycholoog bij Stichting Elan en Samenwerkingsverband Unita (Hilversum e.o.). In de afgelopen 30 jaar ontwikkelde zij de succesvolle methodieken Handelingsgerichte diagnostiek en Handelingsgericht werken. Ze ondersteunt kinderen, leerkrachten en ouders en begeleidt scholen in de samenwerking met leerlingen en ouders. Ze schreef het boek Met plezier naar school.

Workshop
Met plezier naar school


Anton HorewegAnton Horeweg
Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken. Bij Pica verschenen recent Handboek gedrag op schoolVoorkom lastig gedrag en Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap.
Ook is hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Anton Horeweg werkt mee in expertgroepen van het NCOJ/KC-KJP en Oudervereniging Balans. Hij is lid van de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, was opleider bij het NCOJ, is instituutsopleider bij InHolland en veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Workshop
Executieve functies


Heleen Buhrs
Heleen Buhrs heeft al ruim tien jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. In haar huidige baan werkt zij als leerkracht en expert-leerkracht begrijpend lezen op de Alan Turingschool in Amsterdam. In de laatstgenoemde rol is zij verantwoordelijk voor het algehele leesonderwijs van groep 1 t/m 8. Onder leiding van Heleen is het leesonderwijs op de Alan Turingschool sterk verbeterd. Naast haar werk als leerkracht verzorgt Heleen lezingen.

Workshop
Literaire gesprekken


Karin Wessel
Karin Wessel heeft bijna dertig jaar ervaring in het onderwijs, onder andere als leerkracht. In de afgelopen vijftien jaar heeft zij als schoolopleider in het basisonderwijs veel ervaring opgedaan met het begeleiden en coachen van vooral startende leraren. Daarnaast heeft zij in het project ‘Versterking Samenwerking’ onderzoek gedaan naar wat goed is voor startende leraren. Momenteel is Karin schoolopleider bij de SPO Utrecht en werkt zij nog één dag in de week als leerkracht op een basisschool. Ook is ze bovenschools schoolopleider, coacht en begeleidt ze startende schoolopleiders en is ze verbonden aan de invalpool voor startende leraren.

Workshop
Begeleiding startende leraren/zij-instromers


Monique Baard
Monique Baard is werkzaam als zelfstandige bij Pica Pedia Support. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs. Eerst als leerkracht en later als Ambulant begeleider van cluster 4 en bovenschools gedragsspecialist in het Speciaal Basisonderwijs. De laatste 10 jaar is zij werkzaam als schoolbegeleider, trainer en coach en begeleidt zij schoolteams en individuele leerkrachten met name bij het verstevigen van een positief en veilig school- en groepsklimaat. De nadruk ligt hierbij op het bieden van een gedegen schoolbreed aanbod voor álle leerlingen en ook de leerlingen met intensievere ondersteuningsbehoeften op gebied van sociaal emotioneel leren en gedrag en het vergroten van de competentie bij teams in het omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen. Monique is mede ontwikkelaar van het schoolbrede systeem Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) in Nederland.

Workshop
Co-teaching


Barry Redeker
Barry Redeker, van oorsprong leerkracht, gedragsspecialist, zorgcoördinator en teamcoach, heeft zich gespecialiseerd in groepsdynamica en heeft veel ervaring in het werken met (negatieve) groepen. Hij richt zich op het realiseren van een veilig en positief groepsklimaat, verbeterde samenwerking in de groep en het vergroten van verantwoordelijkheid en zelfsturing. Barry ontwikkelde hiervoor een concrete en praktische benadering: De Ringaanpak.

Vanuit zijn bedrijf School en Gedrag (www.schoolengedrag.nl) organiseert hij lezingen, trainingen, ouderavonden en workshops. Hij adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen, zowel po als vo  op het gebied van pedagogische veiligheid en coacht docenten die zich willen ontwikkelen op het gebied van groepsdynamica en gedrag.

Workshop
De Ringaanpak


Kobe Vanroy
Kobe Vanroy is internationaal educatief medewerker bij ‘sterkmakers in autisme’, een organisatie die streeft naar volwaardige inclusie van mensen met autisme. Vanuit zijn oplossingsgerichte houding met oog voor talentontwikkeling geeft hij wereldwijd lezingen over onderwijs, motivatie en de complexe sociale wereld waarin we leven. Kobe is jongerencoach en auteur van diverse autismespecifieke onderwijspublicaties. Kobe is verbonden aan de hogeschool UCLL waar hij binnen de departementen Lerarenopleiding en Welzijn werkt aan talentontwikkeling en autisme-expertise. Daarnaast is hij bezieler van het project AutismevriendelijkOnderwijs.be waar hij zijn kennis en tips deelt met ouders en onderwijsprofessionals. Zijn grootste inspiratie voor blogverhalen en lezingen haalt hij telkens opnieuw uit de ‘waarom?’-vragen van zijn kinderen. Hij schreef het boek Boeien!

Workshop
Autisme in de klas


Naomi Smits
‘Verwondering is het begin van alle wijsheid’. Op die uitspraak van Aristoteles is het onderwijs van Naomi Smits geënt. Juf Naomi heeft de deeltijdpabo gedaan en werkt parttime als leerkracht in de onder- en bovenbouw van een basisschool in De Meern. Haar belevenissen binnen (en soms ook buiten) het klaslokaal tekende ze op in – zeer geliefde – columns voor Trouw en Juf & Meester. Naast haar werkzaamheden als leerkracht en onderwijscolumnist is Naomi eigenaresse van een tekstbureau.


Workshop
Wie nog steeds niet leest is gek


Francis van Haandel
Voorzitter afdelingsbestuur Intern Begeleiders LBBO & (Interim-)beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit

Als onderwijsprofessional Francis van Haandel meer dan vijftien jaar met passie betrokken bij het vak van de intern begeleider. Ze staat graag dicht bij de werkvloer om deze beroepsgroep de aandacht en focus te geven die ze verdient. In haar rol als leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog en beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit is ze gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het is de rode draad in haar werk en de belangrijkste drijfveer. Ze is de drijvende kracht achter de nieuwe Beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator.

Linda van Druijten
(Interim-)schoolleider speciaal en primair onderwijs & senior onderwijsadviseur

Als schoolleider in het speciaal onderwijs heeft Linda van Druijten meer dan tien jaar mogen werken met zeer bevlogen intern begeleiders, om het iedere dag een beetje beter te doen voor leerlingen die passie en bezieling van alle medewerkers in de school zo extra hard nodig hebben. Ze schreef mee aan de nieuwe Beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator, met voortdurend een scherp oog en focus op de rol van de schoolleider, de intern begeleider en de leraren.

Workshop
De intern begeleider als kwaliteitscoördinator


Karin Versloot
Karin heeft vijftien jaar met veel passie als leraar in het primair onderwijs gewerkt. In die vijftien jaar heeft ze het vakmanschap steeds verder uitgediept; wat houdt goed onderwijs in en hoe maak ik mijn lessen zo boeiend en effectief mogelijk? En hoe doe ik dat bij begrijpend lezen? Karin heeft veel ervaring met het creëren van een rijke taalomgeving en met de implementatie van Close Reading.

 Workshop

Liz Bunte
Liz Bunte is werkzaam als onderwijsadviseur taal/lezen en didactisch handelen bij Expertis. Ze begeleidt scholen en leerkrachten bij het versterken van het didactisch handelen. Ze is expert op het gebied van Close Reading. Haar kwaliteit ligt in het maken van een koppeling tussen theorie: wat werkt, en praktijk: de uitvoering. Ze heeft geruime tijd in het onderwijs gewerkt in verschillende functies. Als leraar en taal/leescoördinator zag zij hoe Close Reading begrijpend lezen leuk en leerzaam maakt voor álle leerlingen en hoe goed dit te integreren is binnen thema’s en zaakvakken. Met de boeken Close Reading in de praktijk hoopt ze leerkrachten te inspireren en handvatten te bieden om met Close Reading aan de slag te gaan.

Workshop
Close reading voor gevorderden


Bekijk hier algemene informatie.